Posted on

Kognitiivne õppimine digitehnoloogiaga

Ülesande leiab siit.

Antud ülesandeks valisin Tartu Ülikooli MOOC kursuse Programmeerimisest maalähedaselt!proge1

Õpib indiviid ehk õppija iseseisvalt. Õpiprotsessi vahendatakse läbi moodle e-kursuse, kus suunajateks on mitu inimest.

Antud kursusel on kasutatud erinevaid tajustiile andes seega õppijale võimalus õppida lähtuvalt tema enda õpistiilist. Enim on kursuselt leitav just tekstiline osa, kuid siiski on lisatud ka visuaalseid elemente. Katsetus ülesanded on nii osadele keskenduvad, samas teised neist jälle terviklahendustele keskenduvad.

Kursusele on lisatud visuaaliseerimiseks pilte ja diagramme, skeeme. Ka on lisatud videosid, kus räägitakse ja näidatakse ette.

 

Verbaalsele osale on lisatud ka silmaringi teema, kus tuuakse seoseid igapäeva ja arendamis teemade vahel. Ning maalähedaselt lõik, kus loojutustusena tuuakse seost igapäevaelu ja programmeerilise vahel.

Struktuuriliselt on erinevad osad erinevalt üles ehitatud. Mõni neist kõigepealt seletab teooriat ja siis asub õppija ülesannet lahendama, samas mõne puhul kõigepealt vaja ülesanne lahendada ja seejärel seletatakse erinevaid võimalusi ja teooriaid, kuidas midagi teha saab ning miks midagi tehakse. Toimub praktiline läbikatsetamine.

 

proge2

Materjali esitatakse loogilises järgnevuses ning näitatakse ka teiste valdkodade ning igapäeva eluga seoseid (peatükid silmaringi laiendamiseks ja maalähedaselt).

Kursuse arenedes lähevad ka instruktsioonid koodi kirjutamiseks keerulisemaks. Õppimisele kaasaaitamiseks kasutavad lähtuvalt Swelleri kognitiivse koormuse teooriale  kõrgemat interaktiivsust ka visuaalselt.

Online põhine e-õppe kursusena avatakse igal nädalal uus peatükk. See annab õppijale võimalise ise planeerida oma õpet ja aega, andes seega ka piisavalt aega reflekteerimiseks ja järelemõtlemiseks. Samas pakub võimalust aktiivseks katsetamiseks rohkemat kaasaläämisvõimalusti läbi lisaülesannete, foorumi arutelude ja kursuse tagasisidestamisele/arendamisele kaasaaitamise läbi.

Kindlasti saab antud kursuse puhul lähtuda rohkem kognitiivsest õppimisest arvestades rohkem erinevate õpistiilidega ning esitades sama informatsiooni rohkem erinevate stiilidega (nt kasutada rohkem videosid seletustega).

 

Mulle meeldis ka Meelise Coursera. Kasutan ka ise seda keskkonda ning seal on enamasti rohkem arvestatud erinevate õppimisstiilidega, kui seda on minu näite puhul. Gätlini postitusepuhul mulle meeldis tema ülevaatlik ja hea lahtiseletus ning realistlik lähenemine. Lisaksin veel vaid mõne visualiseerimise variantidest ka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *